آرشیو

به پای تخته

قدرت کلمات

صرف‌نظر از اینکه گوینده جمله را تحسین کنیم یا تقبیح، ساختار جمله نمونه‌ای بسیار عالی برای درک قدرت کلمات

و اهمیت انتخاب کلمات است. در این باره بعدها بیشتر خواهم نوشت.

تجربه‌ها و خاطرات

میعاد در لجن