سالها حرف

سالها گفتن

سالها نوشتن

.

.

جای درنگ و تامل نبود دیگر. باید این واژه ها و کلمات سر و سامانی می گرفتند. هویتی پیدا می کردند. صاحب خانه ای می شدند. چه بسا زودتر از این ها.

بیشتر بخوانید …